Jumaat, 21 Mac 2014

KEJADIAN MANUSIA & BAGAIMANA MANUSIA SEHARUSNYA BERSIKAP SEPERTI HAMBA.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
PENDAHULUAN
Manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala yang maha  berkuasa.Manusia berdiri di atas keunggulannya yang tersendiri,yang memisahkannya daripada segala makhluk yang bernyawa.
Secara fitrahnya manusia merupakan ciptaan Allah yang paing indah ,unik dan paling sempurna berbanding dengan ciptaan-citpaan yang lain.Keindahan itu terserlah meliputi struktur yang seimbang dilengkapi ruh serta dibekalkan dengan akal fikiran,tenaga dan kekuatan.

Ibnu Khaldun (1332-1406), menyatakan bahawa Allah membezakan manusia dari lain-lain haiwan hanya dengan kesanggupan berfikir dan meneliti segala kesempurnaan.

Al-Sheikh Mustafa Al- Maraghi seorang ahli tafsir menyatakan ada lima jenis hidayah yang Allah anugerahkan kepada manusia;

1-Hidayah Al-Ilhami,gharizah atau naluri
2-Hidayah Al-Hawasi,indra
3-Hidayah Al-Akli,akal budi
4-Hidayah Al-Adyani,agama
5-Hidayah Al-Taufiqi

Kejadian manusia telah dibuktikan di dalam banyak ayat dalam al-Quran untuk manusia mengkaji dan menyelidik lebih mendalam tentang kejadian dirinya.
Allah Berfirman yg bermaksud;
Sesungguhnya Kami telah mencipta manusia itu dalam sebaik2 kejadian  (Al-Tin;4)
Kemukjizatan al-Quran sebagai sumber ilmu semakin nyata apabila kajian sains turut mengakui kebenaran maklumat berkaitan kejadian manusia.hakikat ini sememangnya telah dimaklumkan oleh Allah bahawa setiap kejadian yang dilakukan atas dasar yang benar,kebenaran akan tetap diperlihatkan.
PROSES KEJADIAN MANUSIA MENURUT AL-QURAN
Sesungguhnya setiap kejadian yg Dia ciptakan amat indah dan semuanya telah tertulis jika dikaji di dalam kitab suci Al-Quran….MAHA SUCI ALLAH,PENCIPTA YANG PALING BAIK & MENGETAHUI SETIAP KEJADIAN YG ENGKAU ATURKAN!!
(Surah Al-Mukminun:12-14) :
ôs)s9ur $oYø)n=yz z`»|¡SM}$# `ÏB 7's#»n=ß `ÏiB &ûüÏÛ ÇÊËÈ §NèO çm»oYù=yèy_ ZpxÿôÜçR Îû 9#ts% &ûüÅ3¨B ÇÊÌÈ ¢OèO $uZø)n=yz spxÿôÜZ9$# Zps)n=tæ $uZø)n=ysù sps)n=yèø9$# ZptóôÒãB $uZø)n=ysù sptóôÒßJø9$# $VJ»sàÏã $tRöq|¡s3sù zO»sàÏèø9$# $VJøtm: ¢OèO çm»tRù't±Sr& $¸)ù=yz tyz#uä 4 x8u$t7tFsù ª!$# ß`|¡ômr& tûüÉ)Î=»sƒø:$# ÇÊÍÈ
12.  Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
13.  Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).
14.  Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.ASAL KEJADIAN MANUSIA
Proses penciptaan suatu makhluk yang dinamakan manusia secara kasarnya mengambil masa dalam tempoh 38 minggu sebelum berlakunya apa yang kita ketahui sebagai mekanisma kelahiran. Dalam tempoh 38 minggu tersebut, pelbagai proses yang kompleks dan rumit berlangsung dalam rahim si ibu bagi menyempurnakan kejadian sebuah makhluk yang bernama manusia.

Proses penciptaan sebuah insane terbahagi kepada 3 fasa iaitu:
1) Germinal Phase - bermula dari 3 mnggu pertama selepas proses persenyawaan
2) Embryonic Phase - bermula dari minggu keempat selepas persenyawaan sehingga
minggu kelapan
3) Fetal Phase - bermula dari minggu kesembilan sehinggalah proses kelahiran

KEJADIAN ADAM MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
Tanah yang mencipta Adam diambil dari beberapa tempat:
l  Kepala-Baitul Muqaddis.
l  Telinga-Bukit Tursina.
l  Dahi-Iraq.
l  Muka-Eden.
l  Mata-Telaga al-Kautsar.
l  Gigi-tanah al-Kautsar.
l  Tangan kanan-Tanah Kaabah.
l  Tangan kiri-tanah paris.
l  Perut-Khurasan.
l  Kemaluan-tanah Babylon
l  Tulang-Tanah Tursina.
l  Kaki-Tanah India.
l  Hati-Tanah Syurga firdaus.
l  Lidah-tanah Tha'if.

KEJADIAN MANUSIA MENGIKUT HUKUM SUNNATULLAH
Allah mencipta manusia dalam bentuk khusus,melalui proses mengikut hukum sunnatullah.
Mernurut al-Quran sebagai kalamullah yang disampaikan kepada manusia menerusi Rasul dan nabiNya telah menegaskan bahawa manusia dicipta oleh Allah dari dua unsur iaitu unsur jasmani dan unsur Rohani.

1.Unsur Jasmani
Dalam al-Quran telah menyebutkan beberapa istilah tentang proses kejadian Adam :
1.1  Dari air.
Menurut Dr.Maurice Bucaille menghuraikan dengan merujuk kepada surah al-Furqan ayat 54:
uqèdur Ï%©!$# t,n=y{ z`ÏB Ïä!$yJø9$# #ZŽ|³o0 ¼ã&s#yèyfsù $Y7|¡nS #\ôgϹur 3 tb%x.ur y7/u #\ƒÏs% ÇÎÍÈ
54.  Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
.
1.2 Dari tanah
Al-Anbiya' ayat 30:
óOs9urr& ttƒ tûïÏ%©!$# (#ÿrãxÿx. ¨br& ÏNºuq»yJ¡¡9$# uÚöF{$#ur $tFtR%Ÿ2 $Z)ø?u $yJßg»oYø)tFxÿsù ( $oYù=yèy_ur z`ÏB Ïä!$yJø9$# ¨@ä. >äóÓx« @cÓyr ( Ÿxsùr& tbqãZÏB÷sムÇÌÉÈ
30.  Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, Kemudian kami pisahkan antara keduanya. dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?

1.3 Dari tanah tin yang liat dan sebati
As-safft ayat 11:ö
NÍkÉJøÿtFó$$sù ôMèdr& x©r& $¸)ù=yz Pr& ô`¨B !$uZø)n=yz 4 $¯RÎ) Nßg»oYø)n=s{ `ÏiB &ûüÏÛ ¥>Ξw ÇÊÊÈ
11.  Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa[1273] yang Telah kami ciptakan itu?" Sesungguhnya kami Telah menciptakan mereka dari tanah liat.

[1273]  Maksudnya: malaikat, langit, bumi dan lain-lain.

1.4 Dari tanah panas dan berbau
Al-Hajr ayat 28;
øŒÎ)ur tA$s% y7/u Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 ÎoTÎ) 7,Î=»yz #\t±o0 `ÏiB 9@»|Áù=|¹ ô`ÏiB :*yJym 5bqãZó¡¨B ÇËÑÈ
28.  Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk,

1.5 Dari tanah yang keras seperti tembikar
Al-Rahman ayat 14:
šYn=y{ z`»|¡SM}$# `ÏB 9@»|Áù=|¹ Í$¤xÿø9$%x. ÇÊÍÈ
14.  Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,

1.6 Dari tanah bumi
Al-Mukminun ayat 12:
ôs)s9ur $oYø)n=yz z`»|¡SM}$# `ÏB 7's#»n=ß `ÏiB &ûüÏÛ ÇÊËÈ
12.  Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.

1.7 Menjadikan bentuk rupa dan ditiupkan ruh.
Al-Mukminun ayat 14:

¢OèO $uZø)n=yz spxÿôÜZ9$# Zps)n=tæ $uZø)n=ysù sps)n=yèø9$# ZptóôÒãB $uZø)n=ysù sptóôÒßJø9$# $VJ»sàÏã $tRöq|¡s3sù zO»sàÏèø9$# $VJøtm: ¢OèO çm»tRù't±Sr& $¸)ù=yz tyz#uä 4 x8u$t7tFsù ª!$# ß`|¡ômr& tûüÉ)Î=»sƒø:$# ÇÊÍÈ
14.  Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

2.Unsur Rohani
Adapun unsur rohani al-Quran menegaskan dalam surah:
Al-Hajr ayat 29
#sŒÎ*sù ¼çmçF÷ƒ§qy àM÷xÿtRur ÏmŠÏù `ÏB ÓÇrr (#qãès)sù ¼çms9 tûïÏÉf»y ÇËÒÈ
29.  Maka apabila Aku Telah menyempurnakan kejadiannya, dan Telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud[796].

[796]  dimaksud dengan sujud di sini bukan menyembah, tetapi sebagai penghormatan.


As-Sad ayat 72
#sŒÎ*sù ¼çmçG÷ƒ§qy àM÷xÿtRur ÏmŠÏù `ÏB ÓÇrr (#qãès)sù ¼çms9 tûïÏÉf»y ÇÐËÈ
72.  Maka apabila Telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya".


Dalam ayat di atas Allah menegaskan bahawa Allah telah meniupkan dari rohnya pada jasmani adam dan zuriat keturunannya setelah dijadikan betuk rupanya sebagai insan.

PERANAN MANUSIA SEBAGAI HAMBA ALLAH
Sebagai hamba kepada penciptanya,manusia tidak mempunyai hak ke atas diri,tenaga dan hartanya.hakikat manusia yang mengabdikan hidupnya kepada yang Maha Pencipta .Namun perhambaan diri manusia kepada Allah dikaitkan dengan kemuliaan,keagongan,kekuatan dan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.
            Manusia diciptakan oleh Allah SWT agar menyembah kepadanya. Kata menyembah sebagai terjemahan dari lafal ‘abida-ya’budu-‘ibadatun. Beribadah berarti menyadari dan mengaku bahwa manusia merupakan hamba Allah yang harus tunduk mengikuti kehendaknya, baik secara sukarela maupun terpaksa.
1. Ibadah muhdah (murni), yaitu ibadah yang telah ditentukan waktunya, tata caranya, dan syarat-syarat pelaksanaannya oleh nas, baik Al Qur’an maupun hadits yang tidak boleh diubah, ditambah atau dikurangi. Misalnya shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
2. Ibadah ‘ammah (umum), yaitu pengabdian yang dilakuakn oleh manusia yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas dan kegiatan hidup yang dilaksanakan dalam konteks mencari keridhaan Allah SWT

PERANAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ALLAH
Khalifah merupakan peranan dan keistimewaan besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sahaja.Manusia dianugerahkan sifat al-siyadah atau ketuanan kepada semua makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini.untuk meaksanakan tanggungjawab dan amanahnya sabagai khalifah Allah.Oleh itu untuk menjalankan tugas sebagai khalifah bagi mengatur bumi dan menerokai rahsia yang terkandung di dalamnya,manusia memerlukan ilmu pengetahuan yang luas untuk meneruskan misi sebagai khalifah Allah.

PERANAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ATAS TIGA HUBUNGAN:

A.HAK ALLAH (HUQUQALLAH).
l  Berfungsi sebagai hamba dengan mentauhidkan Allah dan bersyukur kepadaNya.
l  Mentauhidkan Allah beerti mengakui,meyakini dan mengimani keesaan Allah dengan keyakinan teguh tiada sekutu baiNya.
l  Beriman beerti mengakui dengan lisan dan meyakini dengan hati kepada Allah.
l  Allah sahaja yang mengatur kehidupan di alam ini meliputi kehidupan manusia,haiwan dan tumbuhan.

B.HAK SESAMA MANUSIA
l  Menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat ,manusia, melarang kekejaman dan keganasan.
l  Mengamalkan sifat sabar,bertimbang rasa,mengawal diri dan bersikap adil.
l  Tidak membuat kezaliman serta kemusnahan di muka bumi.
l  Mementingkan perpaduan di kalangan masyarakat dah dengan negara luar.
l  Kemantapan negara dan kestabilan ekonomi bergantung kepada perpaduan dan kerjasama masyarakat.

C.HAK SESAMA MAKHLUK:
l  Hanya manusia makhluk ciptaan Allah diberi amanah menjadi khalifah di muka bumi kerana dikurniakan akal.
l  Sebagai khalifah manusia memegang amanah Allah untukmemakmurkan kehidupan di bumi.
l  Firman Allah:
"kami mengemukakan tanggungjawab amanah kepada langit dan bumi serta gunung-ganang ,maka mereka enggan memikul amanah Allah dan khuatir mengkhianatinya dan manusia sanggup memikulnya.sesungguhnya manusia zalim dan jahil.

KESIMPULAN
Allah menciptakan alam semesta ini tidak sia-sia. Penciptaan manusia mempunyai tujuan yang jelas, yakni dijadikan sebagai khalifah atau penguasa (pengatur) bumi.
Jadi, setiap insan tujuan hidupnya adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT, karena jiwa yang memperoleh keridhaan Allah adalah jiwa yang berbahagia, mendapat ketenangan, terjauhkan dari kegelisahan dan kesengsaraan batin. Sedangkan di akhirat kelak, kita akan memperoleh imbalan syurga dan dimasukkan dalam kelompok hamba-hamba Allah SWT yang istimewa.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan